Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli

Pojištění odpovědnosti zaměstnanců za škodu způsobenou zaměstnavateli 2017 - 2018.
Dne 30. března 2016 vstupuje v platnost nová pojistná smlouva, která platí pro období od 30. března 2017 do 29. března 2018.
Pojištění je uzavřeno se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.
Pojistné plnění na jednoho člena je max. 100.000,- při spoluúčasti 15%.
 Je možné si navýšit částku pojistného plnění na 120.000,- za příplatek 130,- ročně. Spoluúčast zůstává 15%.
Pokud máte o navýšení pojistného plnění zájem, dostavte se do kanceláře ZO OSD na Mendlově náměstí 19.
Výtah z textu pojistné smlouvy:
Článek 1.
Pojištěnými jsou jednotliví členové Odborového svazu dopravy, kteří jsou uvedeni v příloze této smlouvy. Členové OSD jsou zaměstnáni u Dopravního podniku města Brna, a.s. ve služebním poměru, pracovním poměru nebo na základě dohody o pracovní činnosti, popř. dohody o provedení práce, a zaplatili pojistné.
Pojištění se vztahuje pouze na odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnavateli, který je uveden výše.
Pro pojištěné, kteří mají uzavřenou současné i dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce u jiného zaměstnavatele, se toto pojištění vztahuje, pokud jsou uvedeni na seznamu a zaplatili zvýšené pojistné. 
Plnění pojistitele činí 85 % z předepsané částky, kterou je pojištěný povinen zaplatit zaměstnavateli jako náhradu škody a za kterou odpovídá podle příslušných právních předpisů, max. však 100 000,- Kč.